Geboren 2003

YA Magnolia

 

Aparan Desant Aswan
Natuma
Angelika Mascat
Naturshitsa
YA Magmana Drug Prizrak
Karinka
Kormangal Mangal
Korah

 

 

foto

foto

YA Magnolia met haar moeder YA Magmana

 

magnolia